સૌથી ગરમ મુદ્દો / છેવટે નેતા કેમ બે સીટો પરથી ચૂંટણી લડવા ઈચ્છે છે?