ગુજરાત એમ્‍પલોયમેન્‍ટ સર્વિસના નામે પ્રસિધ્‍ધ થયેલી ભરતીની જાહેરાત બનાવટી…

રાજયના નોકરી વાંચ્‍છુ ઉમેદવારો આ બનાવટી ભરતીની જાહેરાતના પ્રલોભનમાં આવીને છેતરાય નહીં તે માટે સાવચેત રહેવા રોજગાર અને તાલીમ કચેરી દ્વારા તાકીદ…

આણંદ : ગુજરાત એમ્‍પલોયમેન્‍ટ સર્વિસના નામે સરકારી નોકરીની ભરતી સંદર્ભે બનાવટી જાહેરાત પ્રસિધ્‍ધ કરી રાજયના નોકરી વાંચ્‍છુ ઉમેદવારોને છેતરવા માટેના પ્રયત્‍નો થઇ રહ્યા હોવાનું ધ્‍યાને આવ્‍યું છે. રોજગાર અને તાલીમ કચેરી, ગાંધીનગર દ્વારા આ બાબતને ગંભીરતાથી લઇને આ સંદર્ભે ઉમેદવારો જોગ જરૂરી સ્‍પષ્‍ટતા કરી છે કે, આવી કોઇ ભરતી અંગેની જાહેરાત પ્રસિધ્‍ધ કરવામાં આવી નથી. રાજયના નોકરી વાંચ્‍છુ ઉમેદવારો આ બનાવટી ભરતીની જાહેરાતનાં પ્રલોભનમાં આવીને છેતરાય નહીં તે માટે સાવચેત રહેવા પણ રોજગાર અને તાલીમ કચેરી દ્વારા તાકીદ કરવામાં આવી છે.

તા. ૧૫મી ઓકટોબર, ૨૦૨૦ના રોજ વિવિધ દૈનિક વતર્માનપત્રોમાં GUJARAT EMPLOYMENT SERVICES, SECTOR-21, GANDHINAGAR દ્વારા સીધી ભરતી માટેની જાહેરાત શિર્ષક હેઠળ ભરતીની જાહેરાત પ્રસિધ્‍ધ થઇ હતી. જેમાં કોવિડ-૧૯ના અનુસંધાને ઘરે બેસીને કરી શકાય તેવી નોકરીઓ માટે ૨૫૨૦ જગ્‍યાઓ હોવાનો ઉલ્‍લેખ કરીને તે માટે રૂા. ૩૦૦/-ની ફી સાથે ઉમેદવારો પાસેથી ઓનલાઇન અરજીઓ મંગાવવામાં આવી છે.

રાજયના તમામ રોજગાર વાંચ્‍છુ ઉમેદવારોને આ લોભામણી જાહેરાતના પ્રલોભનમાં ન ફસાવા અને તે અંગે કોઇપણ પ્રકારની અરજીની પ્રક્રિયા હાથ ન ધરવા અને સાવચેત રહેવા રોજગાર અને તાલીમ કચેરી દ્વારા અપીલ કરવામાં આવી છે.