ગુજરાતી જોક્સ – બે ગાંડા

એક પાગલ – (પોતાના હાથમાં સિગરેટ છિપાવતો ) બોલો મારા હાથમાં શુ છ ?

બીજો પાગલ – રેલ ગાડી..
પહેલો પાગલ – તને કેવી રીત ખબર પડી ?
બીજો – મે ધુમાડો નીકળતો પહેલા જ જોઈ લીધો હતો.